Dokumentacja partii i organizacji politycznych w zasobie Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 listopada 2017

Partie i organizacje polityczne odgrywały i odgrywają nadal istotną rolę we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i politycznego, przede wszystkim w skali całego kraju, oddziałując zarazem na województwa, powiaty, miasta i wsie.

W Polsce po zakończeniu II wojny światowej dominującą rolę odgrywała najpierw Polska Partia Robotnicza, następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Choć nie dysponowała legitymacją pochodzącą z demokratycznych wyborów, sprawowała ona decydującą rolę w polityce, życiu społecznym, gospodarczym. PZPR miała zasadniczy wpływ na wszystkie decyzje i uchwały podejmowane przez władze, instytucje gospodarcze i kulturalne. Mocno oddziaływała na stronnictwa satelickie – Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Myślą przewodnią niniejszej ekspozycji jest prezentacja tej właśnie części zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ukazanej przez pryzmat wybranych dokumentów.

W zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim znajdują się zaledwie 22 zespoły partii i organizacji politycznych liczące 237 jednostek archiwalnych, co stanowi 5,46 metra bieżącego. Największymi z nich są: Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Tomaszowie Mazowieckim z lat 1981-1989 (88 j.a. 2,50 mb.), Front Jedności Narodu Powiat Opoczyński z lat 1954-1974 (83 j.a 1,10 mb.) i Stronnictwo Demokratyczne Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim z lat 1971-1991 (21 j.a. 0,30 mb.). Materiały archiwalne znajdujące się zespołach partii i organizacji politycznych są wartościowe dla badań regionalnych. Na wystawie zaprezentowane tylko niektóre, charakterystyczne dla danej organizacji dokumenty.

Referat na zebranie POP, 1964

Zespół 497 – Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki "Tomtex" w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 1

 

sygn. 1 – Protokół z posiedzenia Egzekutywy, 1979

Zespół 622 – Komitet Zakładowy PZPR Odlewni Żeliwa „Koluszki” w Koluszkach, sygn. 1

 

Protokół zebrania szóstki międzypartyjnej, 1949

Zespół 699 – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Gminny w Kszczonowie, sygn. 1

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Stronnictwo Demokratyczne reprezentowane było przede wszystkim przez inteligencję i drobnych przedsiębiorców. Popierało politykę prowadzoną przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą przez co miało symboliczny wpływ na sprawowanie władzy. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe zaś stawiało sobie za cel reprezentowanie polskiego chłopstwa i dlatego działało ono głównie na terenach wiejskich.


Protokół posiedzenia Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, 1981


Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 7


Uchwała Sekretariatu Centralnego Komitetu SD z 8.09.1979 r.
w sprawie ogólnych zasad dotyczących trybu i formy przyjmowania nowych członków do SD, 1979

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 12

Deklaracja wyborcza SD, 1989

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 13


Plakat wyborczy – Krzysztof Domagała – kandydat do Senatu, 1989

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 13


Plakat wyborczy – Anna Kluska – kandydat na posła, 1989

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 13


Ulotka wyborcza – Lista nr 8 Stronnictwo Demokratyczne, 1991

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 14

 

Wybory do rad narodowych – plakat wyborczy, 1990

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 16

 

Spis członków SD, 1945-1980

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 17


Imienny wykaz członków Kół SD, 1976

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 18


Rejestr członków i kontrola składek członkowskich, 1973-1975

Zespół 526 - Stronnictwo Demokratyczne. Miejski Komitet w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 19

 

Wytyczne do planu pracy Gromadzkiego Komitetu ZSL w Krzemienicy, 1955

Zespół 665 – Komitet Gromadzki Zjednoczonego Stronnictw Ludowego w Krzemienicy, sygn. 1

Protokół z Walnego Zebrania członków Koła ZSL w Olszowcu, 1967

Zespół 668 – Komitet Gromadzki Zjednoczonego Stronnictw Ludowego w Sławnie, sygn. 1

Protokół zebrania Koła, 1971

Zespół 523 – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Międzyszkolne Koło w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 1

Front Jedności Narodu (pod tą nazwą od 1956 r.) był instytucją społeczno-polityczną obejmującą działające legalnie partie, związki zawodowe i organizacje społeczne. Faktycznie stanowił przybudówkę PZPR realizując jej politykę. FJN uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i rad narodowych posiadając monopol na wystawianie list wyborczych.

Protokół z posiedzenia Gromadzkiego Komitetu FJN w Białaczowie, 1961

Zespół 405 – Front Jedności Narodu Powiat Opoczyński, sygn. 1


Spotkania z posłami i radnymi, 1961

Zespół 405 – Front Jedności Narodu Powiat Opoczyński, sygn. 14

 

Protokół z posiedzenia Prezydium Powiatowego Komitetu FJN, 1961

Zespół 405 – Front Jedności Narodu Powiat Opoczyński, sygn. 20


Rejestr zgłoszonych interpelacji, wniosków, postulatów i dezyderatów, 1956

Zespół 405 – Front Jedności Narodu Powiat Opoczyński, sygn. 38

 

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego powstały w 1982 r. był ogólnopolską organizacją pozorującą dialog społeczny. Powstał na skutek działań władz centralnych w celu powołania masowej organizacji społecznej popierającej działalność Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W jego skład wchodziły osoby z różnych partii i organizacji społecznych, co stwarzało pozorny obraz współpracy społeczeństwa z władzą zmierzającej do „odrodzenia” PRL, czyli akceptację wprowadzenia stanu wojennego. Do tego ruchu mogły zgłosić się tylko organizacje, które były uznawane przez WRON.


Protokoły ze spotkań kampanii na radnych, 1988


Zespół 248 – Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 25

Informacje o stanie organizacji działalności podstawowych ogniw PRON, 1988


Zespół 248 – Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 45

W zasobie Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim pozostawiła po sobie ślady Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Pracy, która pełnię władzy w Niemczech sprawowała w latach 1933-1945. Wraz z okupacją ziem polskich na tym terenie również powstawały komórki NSDAP, jednocząc niemiecką społeczność. Ze względu na rządy charakteryzujące się terrorem, totalną inwigilacją, likwidacją opozycji i programem podboju Europy, w 1945 roku została uznana za organizację przestępczą.

 Ankiety personalne volksdeutschow z okręgu tomaszowskiego, 1942

Zespół 245 – Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 9

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-08
Data publikacji:2017-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:2114