Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Strona internetowa Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • - po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • - do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • - niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,
 • - niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • - brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • - niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • - niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • - brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • - brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: ul. Jerozolimska 29
  97-300 Piotrków Trybunalski
 • E-mail: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
 • Telefon: 446496971

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 29

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 446496971

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Jerozolimskiej 29, należy pokonać 2 stopnie. Budynek zabytkowy, nie posiada windy.

Przed wejściem na hol znajdują się 3 stopnie. Dla osób na wózkach dostępny jest duży hol. Pełna obsługa interesantów ze szczególnymi potrzebami komunikacyjnymi odbywa się w wydzielonej części holu na parterze.

Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada parking bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 120

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, tel. 447246570

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Spalskiej 120.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i czytelnia akt. Wszystkie strefy wydzielone dla użytkowników mieszczą się na parterze.

Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada parking bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. APPT zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, APPT niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe APPT może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Inne informacje i oświadczenia

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajlowskim ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online nie została przewidziana. W budynkach nie została zainstalowana pętla indukcyjna.

Osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacyjnymi mogą uzyskać dodatkową pomoc w dostępie do urzędu, zgłaszając uprzednio telefonicznie lub przez e-mail termin i cel wizyty:

Tel. 446496971

E-mail: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-24
Data publikacji:2021-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15573